Özet

Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi 

Fındık Üretiminde
Modern ve Geleneksel
Uygulamaların İncelenmesi
Projesi
Examination Modern and
Traditional Applications in
Hazelnut Production 

 

Çikolata ve Şekerleme sanayisinin ham maddesi olan fındığın üretimi Dünyada son yıllarda bir çok ülkeye yaygınlaştırılmıştır. Fındık üretiminde Türkiye Dünya fındığının % 70 ini karşılayarak lider konumdadır. FAO 2014 verilerine göre fındık üretiminde Türkiye’yi sırasıyla İtalya, Gürcistan, Azerbaycan, ABD ve İspanya takip etmektedir.

İTALYA: Yaklaşık 70 bin ha alanda ortalama 100 bin ton/yıl üretimi ile Türkiye’den sonra ikinci büyük fındık üreticisidir. Dünya üretiminden aldığı pay yaklaşık %10 civarındadır (FAO 2014). İSPANYA; AB’de yer alan 2. büyük fındık üreticisi ülkedir. Son beş yıllık ortalamaya göre 19 bin ton fındık üretimiyle dünya fındık arzının %2,4’ünü gerçekleştirmekte olup buna ilave olarak yıllık ortalama 11 bin ton fındık ithal etmektedir (INC 2014). İtalya ve İspanya’da fındık üretim alanları önceki yıllara oranla azalmakta olup, fındık yetiştiriciliğine uygun alanlarda toplanmıştır. Türkiye ise aynı politikayı yürütmeye çalışmakta ve bununla ilgili projeler ve politikalar üretmektedir. Kalite ve verim artırımı ile ilgili çalışmalar lokal alanlarda başarı sağladığı gibi yetersiz kalmaktadır. AB Ortak Tarım Politikası kapsamında da değerlendirilen fındık üretimi ile ilgili ülkelerin temel stratejisi; birim alanda maksimum verimi elde ederek tarımsal kalkınma ve sürdürülebilirliği sağlamaya çalışmaktadırlar. Fakat Avrupa Birliği 2014 yıllık ilerleme raporunda da bahsedildiği gibi bu çalışmalar yetersiz kalmakla birlikte sektörü artık bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Bu kapsamda fındık üretiminde en fazla paya sahip fındık üreticilerinin bir araya gelerek iyi uygulamaların ve bilgi teknolojiler inin paylaşımı dolayısıyla topluluk ülkelerinin uyumlu olarak gelişmesi önem arz etmektedir. İtalya, İspanya ve Türkiye arasında ticari değeri yüksek olan fındık sektörüne yönelik kurulacak olan bir stratejik ortaklık; tarımda arz-talep dengesini ve kaliteli ürün devamlılığını sağlamak adına önemli çıktılar sunacaktır. Bu amaçla proje konusu; tarım alanlarından maksimum verimi almanın en temel yolu üretimi yapan çiftçilerin mesleki alanlarında yeterliliğe ulaşması ve gerekli donanıma sahip olmasını içermektedir.

Bu kapsamda proje faaliyetlerinde doğru ve etkili tarımsal üretim mekanizmalarının geliştirilmesi ve iyi

uygulama örneklerinin çiftçilere ve çiftçilere hizmet götüren ziraat mühendislerine benimsetilmesi gerekmektedir. Proje faaliyetlerinde fındık üretiminin ve üretim metotlarının 3 ülkede karşılaştırılması ve kıyaslaması yapılacak ve fındık üretimi ile ilgili ortak bir rapor oluşturulacaktır. Geliştirilen metotlar ile ilgili Ziraat Mühendisleri ve çiftçilere eğitim verilecek, yerelde ve uluslararası alanda örnek teşkil etmesi ve yaygınlaştırılmaya katkı sağlaması amacıyla örnek bahçe tesis edilecektir. Proje ortakları Fındık üretiminin en çok yapıldığı bölgelerdeki kurumlardan, bilgi ve deneyimlerine ve projeye yapacağı katkıya göre seçilmiştir.

İspanya’da fındık üretiminin % 80’inin gerçekleştiği Tarragona bölgesinden IRTA araştırma enstitüsü, İtalya’da yine fındık üretiminde ilk sırada yer alan Viterbo Bölgesinden Tuscia Üniversitesi, Türkiye’de ise yerel üst yönetimden ve tarım politikalarını yürütmekle yükümlü Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi’nden fındık konusunda deneyimli akademisyenler ve yaygınlaştırmada önemli rol oynayacak

  • 1